АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

УСЛОВИ ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву подносе фотокопије следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанство свих разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита.

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу личну карту, или пасош.

Уколико се у првом конкурсном року не упише довољан број студената други конкурсни рок биће у првој половини септембра текуће године.

Школа утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета, или ће плаћати школарину.

Конкурс за упис студената спроводи уписна комисија. Комисија утврђује редослед кандидата на листи и на огласној табли Школе истиче који су кандидати примљени, а који нису.

При избору кандидата узимаће се у обзир само документа која су поднета у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

У случају када се кандидати не могу разликовати по утврђеним мерилима за избор, одлуку о њиховом избору и упису доноси комисија Школе.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на наћин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору школе у року од 24 часа од тренутка објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. На решење директора може се уложити жалба Управном одбору у року од 24 часа од пријема решења. Управни одбор решава по жалби у року од 24 часа након пријема.

Кандидати који стекну право на упис у Школу подносе:

 • оригинална документа;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • два обрасца ШВ-20;
 • индекс;
 • две фотографије формата 4×6 цм;
 • доказ о уплати накнаде за студије, ако плаћају школарину.

Предлог критеријума уписа за школску 2024/2025 годину

Критеријума за упис на Академију струковних студија косовско метохијска Одсек Пећ за школску 2024/25

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену:

 • средњу четворогодишњу школу
 • средњу трогодишњу школу следећих занимања: трговина, угоститељство и туризам, машинство и обрада метала, електротехника, пољопривреда, производња хране и прехрана, шумарство и обрада дрвета, геологија, рударство и металургија, хемија, неметали, графичарство, текстилство и кожарство, геодезија и грађевинарство, саобраћај и занимање личних услуга.

На трогодишње студије могу се уписати само кандидати са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Сви кандидати полажу класификациони испит из предмета:

 • Економика и организација предузећа,
 • Математика,
 • Политичка економија,
 • Социологија,

при чему, од наведених, полажу два предмета по свом избору.

Основе за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија јесу:

 • општи успех у средњем образовању
 • резултати на класификационом испиту.

Школарина за студенте на основним струковних студијама који плаћају школарину износи 50.000 динара и плаћа се у пет једнаких рата. Школарина за студенте странце на основним струковним студијама износи 1.040 америчких долара у динарској противвредности. Упис студената се врши у оквиру конкурса који објављује Министарство просвете.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанство свих разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита.

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу личну карту, или пасош.

Уколико се у првом конкурсном року не упише довољан број студената други конкурсни рок биће у првој половини септембра текуће године.

Школа утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета, или ће плаћати школарину.

Конкурс за упис студената спроводи уписна комисија. Комисија утврђује редослед кандидата на листи и на огласној табли Школе истиче који су кандидати примљени, а који нису.

При избору кандидата узимаће се у обзир само даокумента која су поднета у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

У случају када се кандидати не могу разликовати по утврђеним мерилима за избор, одлуку о њиховом избору и упису доноси комисија Школе.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на наћин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору школе у року од 24 часа од тренутка објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. На решење директора може се уложити жалба Управном одбору у року од 24 часа од пријема решења. Управни одбор решава по жалби у року од 24 часа након пријема.

Кандидати који стекну право на упис у Школу подносе:

 • оригинална документа;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • два обрасца ШВ-20;
 • индекс;
 • две фотографије формата 4×6 цм;
 • доказ о уплати накнаде за студије, ако плаћају школарину.

На трећу годину студија могу се уписати само свршени студенти виших економских и њима сродних школа.

Кандидатима који су завршили поменуте школе признају се резултати студија остварени на другим високошколским установама уколико су планови и програми студија као и методологија студирања на тој установи одговарајући са онима које уписује. Резултати студија остварени на другој високошколској институцији признају се према програмима и методологији који су дати у званичној публикацији школе: Наставни планови и програми студија.

Сви каандидати са завршеним двогодишњим школама економског усмерења дужни су да положе диференцијалне испите из предмета датих у Информатору за свршене студенте виших школа о наставку школовања на трећој години студија ради стицања високог образовања, који је, такође, публикован у Школи.

Детаљније информације потражите у наведеним публикацијама, које се могу наћи на скриптарници Школе.

У току целе школске године у Школу може да се упише студент друге више школе ако је испунио услове за упис у наредну годину студија у школи са које прелази.

У школу може изузетно да се упише (пређе) и студент другог факултета (више школе) који аргументе за прелазак аргументује оправданим разлозима(студије започиње на неком од факултета у бившим југословенским републикама, пресељење, материјалне прилике, породична ситуација и слично).

Студенту који прелази из друге више школе, односно факултета, признају се положени испити и семестри, уколико програми тих школа одговарају програмима предмета Школе.

Одговарајућа Комисија Школе, пре доношења одлуке из претходног става, дужна је да прибави мишљење наставника одређеног предмета да ли је испуњен услов за признавање испита.

Студент који не испуни услов за упис у наредну годину студија поново уписује исту годину студија и дужан је да у поновљеној години студија изврши све предиспитне обавезе из предмета који није положио, као и да положи прописани број испита да би могао да упише наредну годину студија.

Студент који је обновио упис године има право да у току обновљене године студија похађа предавања и извршава остале предиспитне обавезе.

Студент који на крају поновљене године студија не испуни услове за упис у наредну годину студија губи статус студента.

Студент може да понови још једну годину студија, ако је у трајању од једног семестра или дуже спречен да извршава своје обавезе у савлађивању програма образовања због болести или извршавања војних и других обавеза на које је позван од надлежних органа.

Наставно-научно веће на предлог комисије од три члана утврђује да ли студент из оправданих разлога има право да понови годину. Доказом о болести сматра се само уверење лекарске комисије.

Студенту који је у току студија упућен на одслужење војног рока, права и обавезе мирују, осим права да полаже испите за предмете за које је испунио предиспитне услове.

Студенткињи а време трудноће и студенту родитељу детета од једне године живота, мирују права и обавезе, осим права да полажу испите из предмета за који су исоунили услов за полагање.

Одлуку о мировању права и обавеза студента доноси директор Школе.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183