АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК ПЕЋ - ЛЕПОСАВИЋ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ВШЈ КРАЉЕВО

Наставни план основних струковних студија:

 • Наставни план и програм Школе примењује се почев од 01.10.2010. године, за све студенте.
 • Студенти који у току двогодишњих студија нису имали страни језик обавезни су да положе један од страних језика (Енглески или Руски).
Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Социологија1О2+06
3.Економика предузећа1О3+27
4.Организација предузећа2О3+26
5.Рачуноводство2О4+27
6.Математика1О4+27
7.Пословна статистика2О3+27
8.Увод у информационе системе2О3+27
9.Предмети изборног блока 1
9.1.Енглески језик 11И3+26
9.2.Руски језик 12И3+26
2. година
10.Финансијски менаџмент1О3+28
11.Управљање трошковима1О3+28
12.Међународне пословне финансије2О3+28
13.Предмети изборног блока 2
13.1.Енглески језик 21И3+26
13.2.Руски језик 22И3+26
14.Предмети изборног блока 3
14.1.Берзанско пословање и хартије од вредности2И3+26
14.2.Управљање финансијским ризицима1И3+26
15.Предмети изборног блока 4
15.1.Пословно банкарство2И3+26
15.2.Пословање небанкарских финансијских институција1И3+26
16.Предмети изборног блока 5
16.1.Предузетничке финансије1И3+26
16.2.Финансијско извештавање2И3+26
17.Предмети изборног блока 6
17.1.Актуарска и финансијска математика1И3+26
17.2.Микроструктура финансијских тржишта2И3+26
18.Предмети изборног блока 7
18.1.Електронско пословање у финансијама1И3+26
18.2.Маркетинг у финансијама2И3+26
3. година
19.Управљање инвестицијамаО3+26
20.Привредно право2О3+26
21.Монетарне и јавне финансије2О3+26
22.Информациони системи у финансијама1О3+26
23.Финансијско рачуноводство2О3+26
24.Пословно окружење1О3+26
25.Предмети изборног блока 8
25.1.Енглески језик 31И3+26
25.2.Руски језик 32И3+26
26.Стручна пракса у финансијским институцијамаО0+1208
27.Завршни рад2О10
Укупно кредита 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

Студенти на студијском програму Финансијскo пословање школују се за следеће послове:

 • коришћења рачунарских система и приказа биланса;
 • утврђивање јавних прихода и њихов обрачун од стране надлежних органа;
 • финансијски платни промет: наплата потраживања и плаћања обавеза уз коришћење најсавременијих облика плаћања;
 • књиговодствени послови: вођење књиговодства, књиговодство трошкова, формирање укупног прихода, добити и њихова расподела по годишњим обрачунима, израда свих врста финансијских извештаја и анализа предузећа;
 • банкарско пословање и електронско банкарство, ликвидност и коришћење информационог система банке;
 • оцена кредитне способности предузећа, анализа залиха робе, управљање готовином, купцима и добављачима;
 • све врсте благајничко-трезорских послова;
 • све врсте девизног пословања и пословања са иностранством;
 • електронско финансијско пословање.

По завршетку студија студент стиче звање економиста-менаџер са високим образовањем у трогодишњем трајању за финансијске послове.

 • У поступку акредитације.
 • Врста студија: Oсновне струковне студије

  Ниво студија: Први ниво студија – ниво квалификација 6.1

  Трајање студија: Три године / шест семестара

  Укупан броја ЕСПБ: 180 ЕСПБ бодова

  Стечени стручни назив: Струковни економиста

  Стручна област студија: Економске науке

  Наставни план основних струковних студија:

Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Економика предузећа1О3+27
3.Математика1О3+38
4.Пословна информатика1О3+27
5.Основи менаџмента2О3+27
6.Пословна статистика2О3+27
7.Основе рачуноводства2О3+38
8.Привредно право2О2+14
Изборна група 1
Енглески језик2И2+25
Социологија2И2+25
2. година
10.Монетарне и јавне финансије3О3+27
11.Финансијска тржишта и институције3О3+27
12.Управљање финансијским ризицима3О3+16
13.Предмети изборног блока 2
13.1.Израда бизнис плана3И2+25
13.2.Вредновање предузећа3И2+25
13.3.Маркетинг у финансијама3И2+25
14.Предмети изборног блока 3
14.1.Пословне финансије3И2+25
14.2.Управљање организационим променама3И2+25
14.3.Пословање осигуравајућих друштава3И2+25
15.Финансијска и актуарска математика4О3+27
16.Финансијско рачуноводство4О3+27
17.Предмети изборног блока 4
17.1.Управљање трошковима4И3+16
17.2.Пословне комуникације и односи са јавношћу4И3+16
17.3.Међународно трговинско пословање4И3+16
18.Предмети изборног блока 5
18.1.Финансијски информациони системи4И2+25
18.2.Тржишно пословање4И2+25
18.3.Међународна економија4И2+25
19.Пословни енглески језик 14О2+25
3. година
20.Управљање инвестицијама5О3+27
21.Финансијско извештавање и анализа5О3+27
22.Порески системи и опорезивање предузећа5О2+25
23.Електронско пословање у финансијама5О2+14
24.Предмети изборног блока 6
24.1.Банкарство5И2+25
24.2.Интерна контрола и ревизија5И2+25
24.3.Међународне пословне финансије5И2+25
24.4.Берзанско пословање и хартије од вредности5И2+25
25.Пословно окружење6О2+25
26.Локални економски развој6О2+14
27.Предмети изборног блока 7
27.1.Екологија и одрживи развој6И2+14
27.2.Управљање људским ресурсима6И2+14
28.Предмети изборног блока 8
28.1.Друштвена одговорност и пословна етика6И2+25
28.2.Финансирање локалне самоуправе6И2+25
29.Пословни енглески језик 26О2+25
30.Стручна пракса6О0+33
31.Стручно-истраживачки рад6О0+63
32.Завршни рад6О0+33
Укупно ЕСПБ 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

ЦИЉЕВИ и СВРХА

КЊИГА НАСТАВНИКА - ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС

Компетенције које стиче студент који заврши студијски програм Финансије и бизнис су препознатљиве одреднице професије и занимања, које омогућавају обављање различитих врста послова у банкама, предузећима и другим финансијским организацијама. Неки од њих су: финансијски директор, менаџер у банкарству, финансијски саветник и аналитичар, портфолио менаџер, инвестициони аналитичар и стручњак у изради инвестиционих студија, стручњак у пословима рачуноводства, ревизије и контроле, стручњак у пословима управљања и консалтинга у секторима финансија и рачуноводства у државној управи и локалној самоуправи, финансијским институцијама, предузећима и другим врстама организација у земљи и шире.

 • У поступку акредитације.
 • Врста студија: Oсновне струковне студије

  Ниво студија: Први ниво студија – ниво квалификација 6.1

  Трајање студија: Три године / шест семестара

  Укупан броја ЕСПБ: 180 ЕСПБ бодова

  Стечени стручни назив: Струковни економиста

  Стручна област студија: Економске науке

  Наставни план основних струковних студија:

Р. Б. Предмет Сем. Стат. Час. акт. наст.
П+В
ЕСПБ (ЕЦТС)
1. година
1.Економија1О3+27
2.Економика предузећа1О3+27
3.Математика1О3+38
4.Пословна информатика1О3+27
5.Основи менаџмента2О3+27
6.Пословна статистика2О3+27
7.Основе рачуноводства2О3+38
8.Привредно право2О2+14
Изборна група 1
Енглески језик2И2+25
Социологија2И2+25
2. година
10.Управљање перформансама предузећа3О3+27
11.Основи маркетинга3О3+27
12.Међународно трговинско пословање2О3+16
13.Предмети изборног блока 2
13.1.Израда бизнис плана3И2+25
13.2.Порески системи и опорезивање предузећа3И2+25
13.3.Међународни маркетинг3И2+25
14.Предмети изборног блока 3
14.1.Управљање ланцем снабдевања3И2+25
14.2.Управљање материјалним производима3И2+25
14.3.Трговински менаџмент3И2+25
15.Пословне финансије4О3+27
16.Управљање малим и средњим предузећима4О3+27
17.Предмети изборног блока 4
17.1.Национална економија4И3+16
17.2.Пословне комуникације и односи са јавношћу4И3+16
17.3.Понашање потрошача4И3+16
18.Предмети изборног блока 5
18.1.Предузетништво4И2+25
18.2.Управљање квалитетом4И2+25
18.3.Међународна економија4И2+25
19.Пословни енглески језик 14О2+25
3. година
20.Финансијска тржишта и институције5О3+27
21.Пословни информациони системи5О3+27
22.Истраживање тржишта5О2+25
23.Управљање организационим променама5О2+14
24.Предмети изборног блока 6
24.1.Електронско пословање и интернет маркетинг5И2+25
24.2.Пословна анализа5И2+25
24.3.Међународне пословне финансије5И2+25
24.4.Менаџмент иновација5И2+25
25.Управљање људским ресурсима6О2+14
26.Стратегијски менаџмент6О2+25
27.Предмети изборног блока 7
27.1.Локални економски развој6И2+14
27.2.Лидерство и тимски рад6И2+14
28.Предмети изборног блока 8
28.1.Друштвена одговорност и пословна етика6И2+25
28.2.Пословно окружење6И2+25
29.Пословни енглески језик 26О2+25
30.Стручна пракса6О0+0+63
31.Стручно-истраживачки рад6О0+0+33
32.Завршни рад6О0+0+33
Укупно ЕСПБ 180
* студенти бирају један предмет из сваког изборног блока.

ЦИЉЕВИ и СВРХА

КЊИГА НАСТАВНИКА - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Компетенције које стиче студент који заврши студијски програм Пословна економија су препознатљиве одреднице професије и занимања, које омогућавају обављање различитих врста послова у различитим врстама предузећа и другим организацијама у области менаџмента, организације, предузетништва, планирања, производне и услужне делатности, међународног пословања као и успешно спровођење властитих предузетничких подухвата. Неки од њих су: пројектни менаџер, пројектни координатор, предузетник, менаџер за људске ресурсе, консултант у области организације, људских ресурса, пројеката, изаде бизнис планова, руководилац различитих предузећа у приватном и јавном сектору и сл.

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену:

 • средњу четворогодишњу школу

На трогодишње студије могу се уписати само кандидати са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Сви кандидати полажу класификациони испит из предмета:

 • Економика и организација предузећа,
 • Математика,
 • Основи економије,
 • Социологија,

при чему, од наведених, полажу два предмета по свом избору.

Основе за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија јесу:

 • општи успех у средњем образовању
 • резултати на класификационом испиту.

Школарина за студенте на основним струковних студијама који плаћају школарину износи 50.000 динара и плаћа се у пет једнаких рата. Школарина за студенте странце на основним струковним студијама износи 1.040 америчких долара у динарској противвредности. Упис студената се врши у оквиру конкурса који објављује Министарство просвете.

Детаљније информације потражите у наведеним публикацијама, које се могу наћи на скриптарници Одсека.

Лепосавић
Адреса: Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић
Телефон: 028/83-351; 028/83-780
Факс: 028/83-040
E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs
Краљево:
Адреса: Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево
Телефон: 036/58-17-183